ความเป็นมาของ Sukitthaitalk

Sukitthaitalk ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยใจรักและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เยาวชนและประชาชน ให้มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสุข ตลอดจนมีเป้าหมายในชีวิต การงาน อดทนต่อสู้ ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค จนประสบความสำเร็จในชีวิตได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง พัฒนา E.Q. มีทักษะในการพูด การสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความเป็นผู้นำ มีจิตวิทยาที่ดี ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ได้

มีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญดังนี้

1. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรของชาติให้มีศักยภาพ
2. เผยแพร่ความรู้ต่อชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
3. บริการภาคธุรกิจ ทั้งให้ความรู้ อบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
4. อบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภาคภูมิใจในองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคี ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม และทำงานอย่างมีความสุข
5. บริการให้คำปรึกษาและจัดการเลือกตั้งทุกระดับอย่างครบวงจร
ฯลฯ

logo-sukitthaitalk

ใช้สัญลักษณ์นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน

การเรียนรู้คือเส้นทางสู่ความสำเร็จ

วงกลม สัญลักษณ์แห่งการรวมตัวของธาตุ อำนาจ พลัง จิตใจ
วงล้อแห่งความจริง จักรวาล ความสงบของจิตใจ
S • สุกิจ ศุภกิจเจริญ
• อักษรตัวแรกของชื่อองค์กร
• สองเส้นเปรียบกับเส้นทางสู่อนาคต
สีน้ำเงิน ความเข้มแข็งขององค์กร
ความโค้ง ความอ่อนน้อม เต็มใจบริการ
วงกลม การไปในทิศทางเดียวกัน
  ออกแบบโดย คุณกาญจณา ประเสริฐศรี
logo-sukitthaitalk

ใช้สัญลักษณ์นี้จนถึงปี พ.ศ. 2565

การพูดคือสารที่มีอานุภาพมากที่สุดในโลก

วงกลม สัญลักษณ์แห่งการรวมตัวของธาตุ อำนาจ พลัง จิตใจ
วงล้อแห่งความจริง จักรวาล ความสงบของจิตใจ
S สุกิจ ศุภกิจเจริญ
V Victory = ชัยชนะ
วงกลมสีส้ม ไข่มุกแห่งความสมบูรณ์
รอยบาก มาจากเล็บมังกร คือความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ ความพยายาม กล้าหาญ อดทน
สีส้ม ความสุข ความคิดสร้างสรรค์
สีน้ำเงิน ความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจ ความรู้ ความจริง ความศรัทธา
สีขาว ความสว่าง ความดีงาม
สีดำ พลังอำนาจ
  ออกแบบโดย คุณสุพร แก้วดา ศิลปินดินสอไข
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
รางวัล Purchase Prizes การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 3