📌 ธุรกิจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม ?

1. รับโทรศัพท์ทั้งวัน จากลูกน้อง / ลูกค้า
2. เป็นเจ้าของกิจการ แต่ทำเองทุกหน้าที่
3. พนักงานไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง
4. พนักงานทำงานซ้อนกัน เกี่ยงงานกัน
5. ยิ่งมีลูกค้าเยอะ ลูกน้องเยอะ ยิ่งปวดหัว ไม่รู้จะจัดการยังไง
6. สุขภาพเริ่มย่ำแย่ ไม่มีคุณภาพชีวิต นอนดึก กินข้าวไม่เป็นเวลา
7. มียอดขายสูง แต่หมุนเงินไม่ทัน หนี้เริ่มบานปลาย
8. เป้าหมายไม่มี เป้าหมายไม่ชัดเจน
9. ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร จะเริ่มจากตรงไหนดี?
10. ไม่มีระบบทำงาน อยากจัดการระบบองค์กร อยากมีระบบการทำงานที่ดี

💕 อบรมการจัดการองค์กร จะได้อะไร ?

1. มีการวางแผนการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
2. มีการทำงานเป็นระบบ มีแบบแผน โครงสร้างที่ดี
3. ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
4. พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่
5. มีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายชัดเจน
6. สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจให้องค์กร
7. บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
8. องค์กรเข้มแข็ง ธุรกิจเติบโต

      ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างระบบบริษัทว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ในการบริหารจัดการองค์กรและการวางแผนธุรกิจเป็นอย่างไร เพราะเนื้อหาที่จะสอนคือประสบการณ์ตรงที่อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์ ได้ทำงานกับบริษัทข้ามชาติ มาเป็นระยะเวลา 20 ปี
ฝั่งเอเชีย มีบริษัท ญี่ปุ่น , จีน , ไทย, อินเดีย และ ฟิลิปปินส์
ฝั่งตะวันตก มีบริษัทอเมริกา , เยอรมัน , อังกฤษ , รัสเซีย , และฝรั่งเศส


      วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานต่างชาติกว่า 7 แห่ง จะมาให้ความรู้ด้าน อบรมจิตวิทยาองค์กร อบรมจิตวิทยาอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น

เพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ!

✔️ รับสอนแบบ public และ in-house
✔️ รับปรึกษาจัดการองค์กร ปรึกษาจัดระบบในบริษัท

"จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ"

Garrett Camp

หลักสูตรการจัดการระบบในองค์กร

โดยอาจารย์สมชัย สุวรพันธ์


หลักสูตร การจัดการระบบในองค์กร

สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)การจัดการระบบในองค์กร
คอร์สออนไลน์

วางแผนองค์กร ให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น!

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีวิต ดูได้ทุกที่ทุกเวลา


หลักสูตร อบรมการจัดการระบบในองค์กร

การวางระบบในองค์กร

1. อบรมภาพรวม ส่วนประกอบขององค์กร เพื่อการวางระบบธุรกิจ ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการองค์กร
2. อบรมการใช้เครื่องมือในการบริหาร ว่าด้วย 6 M เป็นหลัก พร้อมมีตัวอย่างอธิบาย เช่น
      Man อบรมวิธีการบริหารบุคคล ตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์งาน จ้างงาน จนถึงขั้นตอนการประเมินผลงานประจำปี และการยกระดับความรู้ความสามารถและความคิดอย่างมีระบบ มีตัวอย่างประกอบ
      Machine อบรมวิธีการบริหารเครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มซื้อ จัดการเรื่องต่างๆ ซ่อมบำรุง รักษา ดูแลค่าใช้จ่าย ควบคุมดูแล พยากรณ์ค่าใช้จ่าย และการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      Material อบรมวิธีการบริหาร วัตถุดิบ สต็อกคงคลัง ตั้งแต่เริ่มซื้อ การเก็บ การจ่ายเข้าสู่กระบวนการผลิต และการจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ทันเวลาส่งมอบ
      Method อบรมวิธีการจัดการเรื่องมาตรฐานการทำงาน และวิธีการเพื่อให้พนักงานในองค์กร ทำงานและปฏิบัติตามระบบที่ได้สร้างไว้
      Money อบรมวิธีการบริหารเงิน และการวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน และการจัดการกระแสเงินสดและทุนหมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      Morale อบรมวิธีการบริหาร สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในองค์กร เช่น สวัสดิการ และรางวัลต่างๆ ที่ไม่ได้หมายถึงเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


Workshop

1. Workshop วิธีการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด
2. Workshop การตั้งเป้าหมาย และ KPI ให้องค์กร เพื่อให้ชี้วัดว่าองค์กรเดินไปทางทิศที่ผู้บริหารหรือเจ้าของได้วางไว้ โดยนำ PDCA มาเป็นตัวช่วยในการติดตามผลงาน
3. Workshop การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ และสอดคล้องกับความต้องการของทั้ง 3 ส่วน ลูกค้า ผู้บริหาร และ พนักงาน


ประโยชน์ที่ได้จากการที่ทำระบบมาตรฐาน

เพื่อให้ง่ายต่อการต่อยอดเพื่อทำระบบ ISO

      1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน งานมีประสิทธิภาพ มีระบบแบบแผนมากขึ้น มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตามผังองค์กรที่วางไว้
      2. เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถทวนสอบได้สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา/การป้องกันการเกิดซ้ำได้ตรงจุด เนื่องจากมีการบันทึกผลการปฏิบัติ งานที่ถูกต้องไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      3. ความผิดพลาดในการทำงานลดน้อยลงเรื่อยๆ การทำงานง่ายขึ้น เนื่องจากทุกคนมีระเบียบวินัย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น 100%
      4. เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้า เพราะลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น บริษัทมียอดขายสูงขึ้น กำไรมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท สามารถแบ่งปันผลกำไรที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจ ของทุกคนในองค์กร ได้ในหลายรูปแบบตามที่ผู้บริหารสามารถที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องมีส่วน ร่วมด้วยความตั้งใจ จริงใจ ใส่ใจ และตระหนัก ในสิ่งที่ตนทำรวมถึงมีใจรักในงานทีทำ
      5. ระบบงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีผลมาจากทุกคนมีส่วนร่วม เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมระบบ งานบริการคุณภาพ ก็จะมุ่งเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่จบสิ้น
      6. มีระบบการจัดการเอกสารดีขึ้น การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
      7. บุคลากรมีความใส่ใจต่อการทำงานมากขึ้น เพราะการทำงานจะต้องมีร่องรอยหลักฐาน
      8. ระบบมีการทวนสอบความผิดพลาด การวางระบบธุรกิจ จัดระบบงานในบริษัท ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

SMEs & START UP กับการจัดระบบองค์กร

ด้านระบบบริหาร

 • Business Consult บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
 • Management Consult บริหารจัดการองค์กร
 • SMEs , CEO Mentor ที่ปรึกษาผู้บริหาร
 • Meeting & Follow up ประชุมและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ที่ปรึกษาการผลิต
 • ที่ปรึกษาคลังสินค้า
 • ที่ปรึกษางานขาย
 • ด้านระบบการจัดการภายในองค์กร

 • HR - Human Resource PDPA บริหารทรัพยากรบุคคล
 • POS Point of Sale ระบบขายหน้าร้าน
 • Customer Service บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • Warehouse Inventory ระบบบริหารคลังสินค้า
 • Digital Marketing การตลาดออนไลน์
 • กลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย
 • Meeting & Follow up ระบบการประชุมติดตามผลงาน
 • After sale service ระบบบริการหลังการขาย
 • Repair & Maintenance ระบบบริหารการซ่อมบำรุง
 • งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
 • Account & Finance ระบบบัญชี การเงิน
 • ด้านภาวะผู้นำ

 • Shift The Leadership ยกระดับผู้นำขั้นเทพ
 • MAGIC Model พื้นฐานของผู้นำ
 • Power of Feedback พลังของการฟีดแบ็ก
 • Present & Public Speaking นำเสนอผลงานและะทักษะการพูด
 • Leadership for Supervisor
 • ด้านการสร้างทีม

 • Team Building กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค
 • Walk Rally กิจกรรมนอกสถานที่
 • Event Seminar & Outing สัมนาองค์กร
 • ประวัติวิทยากร

  อาจารย์สมชัย สุวรพันธ์

  ประวัติด้านการศึกษา

  • MBA คณะพานิชยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจโลก
  • Master degree : Global Business Management
  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปวส. เคมีปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยี ทีพีไอ

  ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม และประสบการณ์การพูด

  • Company

  • Thai Petrochemical Industrial PLC.
  • Bayer Thai Co.,Ltd.
  • Yokohama Tire Manufacturing Co.,Ltd
  • Mitsuwa Chemical Thailand Co.,Ltd
  • Hybrid Aotomotive Co.,Ltd.
  • Fisher and Paykel Appliances Co.,Ltd.
  • Continental Tyres (Thailand)
  • Phoenix Automotive Co.,Ltd.
  • ฯลฯ

  รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

  **รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

  รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

  **รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

  ตัวอย่างแนวคิด การจัดการระบบในองค์กร

  การจัดการองค์กร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การบริหารบุคคล

  ทักษะทางธุกิจที่เจ้าของกิจการห้ามพลาด!
  วางแผนธุรกิจให้องค์กรมีระบบดี มีมาตรฐาน ทำงานง่าย
  ตัวเลขมหัศจรรย์ 80/20 กับการบริหารเงิน
  การวางแผนธุรกิจในปัจจุบันนี้ จำเป็นแค่ไหน?
  การวางแผนองค์กร เทคนิคการวางแผนสร้างองค์กร ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
  วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่คนเก่งอยากทำงานด้วย การสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพ
  ทำไมการประชุมถึงสำคัญ รับวางระบบบริษัท บริหารองค์กร วางระบบโรงงาน
  การบริหารองค์กร ยุค New Normal
  5 วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม อบรมการบริหารจัดการองค์กร วางแผนธุรกิจ
  5 วิธี ช่วยลดการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน คอร์สบริหารธุรกิจ การบริหารโรงงาน
  วิธีจัดการกับบุคลากรในบริษัท การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนทำธุรกิจ
  เริ่มธุรกิจใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง startup tech companies หลักสูตรเจ้าของธุรกิจ

  SMEs and START UP

  กับการจัดระบบองค์กร

        สถาบัน Sukitthaitalk มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการเขียน Business plan ให้กับ SMEs , Start up และผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ รวมทั้งให้การ บริการฝึกอบรม แนะนำด้านการจัดการองค์กร สำหรับเถ้าแก่ และ นักธุรกิจรุ่นลูก, รุ่นที่ 2 หรือรุ่นต่อจากคุณพ่อที่ประสบปัญหา ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรและด้านการจัดระบบบริษัท, การจัดการคนในองค์กร , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารระบบในองค์กร บริหารระบบในบริษัท วางระบบในธุรกิจ วางระบบโรงงาน การพัฒนาธุรกิจ

        เพื่อให้สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยระบบและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่

  • Goal , Target strategy กลยุทธิ์การตั้งเป้าหมาย
  • Meeting and Follow up productive ประชุมและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Key Performance Indicators (KPIs)
  • Knowledge Management (KM)
  • Business Model Canvas (BMC) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ
  • Core Value , Step up Behavior การสร้างและแก้ไขวัฒนธรรมองค์กร
  • Management Tools and Standard เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น

  บรรยากาศการอบรม

  อบรมวางแผนจัดระบบธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

  อบรมการจัดการระบบในองค์กร รุ่น 1

  อบรมการจัดการระบบในองค์กร รุ่น 2


  วางระบบในบริษัท business plan model


  การบริหารจัดการองค์กร การวางระบบธุรกิจ

  จัดการองค์กรยุคใหม่

  การสร้างมาตรฐานองค์กร จัดระบบ sme

        รูปแบบการให้ความรู้ ฝึกอบรมการจัดการองค์กร และการเขียนแผนธุรกิจแก่ลูกค้า อบรมเจ้าของธุรกิจ อบรมบริหารธุรกิจ การวางระบบเครื่องจักร การวางระบบงานบริษัท ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ การให้คำปรึกษาในภาคการผลิต โดยที่ปรึกษาที่มีความรู้ และความชำนาญในการให้คำปรึกษา แนะนำในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ในการให้บริการเป็น ดังนี้

  1. การบริหารการผลิต (Production Management)
  ได้แก่ การวัดระดับผลิตภาพ (Productivity Measurement), การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control System), การบริหารระบบการบำรุงรักษา(Maintenance Management System), การบริหารสินค้าคงคลัง(Inventory Management), การบริหารความปลอดภัย (Safety Management), การบริหารจัดการงานประจำวัน (Routine Daily Management) และการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน (Supervisor Development) เป็นต้น
        การบริหารเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Management) ได้แก่ กลยุทธิ์การจัดทำโครงการ 5ส เพื่อให้มีประสิทธิภาพ, ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion), เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี ประสิทธิผล (Effective Problem Solving), กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle), การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance), การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management), การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) เป็นต้น

  2. การให้คำปรึกษาในภาคบริการ
  โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการ เพิ่มระดับคุณภาพในการให้บริการ และลดต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ เช่น 5ส สำหรับภาคบริการ, ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen Suggestion), เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving), กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control Circle), การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management), ระบบลีน สำหรับภาคบริการ (Lean for Service) และการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เป็นต้น

  3. ระบบมาตรฐานสากล
  สถาบันมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ มาใช้ในระบบการบริหารงานคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล รวมทั้งช่วยปรับปรุง การบริหารงานภายในองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน จะเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้และคำแนะนำในแต่ละกลุ่มลูกค้าแต่ละองค์กร
  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ โดยระบบมาตรฐานสากลที่สถาบันได้ให้บริการ ได้แก่ ISO9000, ISO9001, ISO14001, IATF16949, GMP, HACCP เป็นต้น

  4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันยังมีบริการให้ คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ในด้านทักษะการบริหารจัดการ การบริหารฝ่ายบุคคล ตลอดจนการพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น

  • Competency Models
  • Core Value, Step up behavior, Role Model
  • Job Analysis, Job Description, Job Evaluation
  • Evaluate 360 degree , Active listening, Positive feedback
  • Performance Management System, Role Assessment Interview
  • Leadership for Supervisor
  • Business model canvas

        รวมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างความเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี ให้พนักงานในองค์กร กิจกรรม Team Building, Training Roadmaps, OD Organize Development, Training Evaluation, สัมมนา Train the Trainer Programs เป็นต้น
        นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดโครงการ "พัฒนาทักษะ การจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กรที่ดี" ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งกรณีศึกษา และแนวทางในปฏิบัติที่ดี จากกรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับการแนะนำ และที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยวิธีการเรียนรู้ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีที่เรียนรู้จากกรณีศึกษา

  การจัดการระบบในองค์กร in-house

  การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ การจัดการระบบในองค์กร การบริหารคน
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)


  บริษัท ดาวดี พรอสเพอริตี้ จำกัด


  บริษัท อรหันต์ เวจจีส เฟรช จำกัด


  บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด

  สอนการวางแผนธุรกิจให้เติบโต ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

  และเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในองค์กร รับสอนทั้ง public และ in-house

  Business Plan Model / Business Development / start up business idea
  การบริหารองค์กร การวางแผนทำธุรกิจ การบริหารจัดการ อบรมบริหาร รับปรึกษาธุรกิจ วางแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การบริหารโรงงาน จัดระบบ sme รับวางระบบงานบริษัท การบริหารคน บริหารองค์กร รับวางระบบบริษัท รับวางระบบโรงงาน วางระบบในองค์กร อบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรเจ้าของธุรกิจ อบรมเจ้าของกิจการ ที่ปรึกษาจัดการองค์กร ที่ปรึกษาวางระบบ