หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559