หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 - 4 กุมภาพันธ์ 2559