หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ให้กับครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมไนยางบีชโฮเทล และไนยางบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558