หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา E.Q. / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 24 กันยายน 2556 - 26 กันยายน 2556