หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / คุณธรรมและจริยธรรม / กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556