หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ไทยร่มโพธิ์ทอง 888 ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
จ.เชียงราย
วันที่ 16 มกราคม 2564 - 17 มกราคม 2564