หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการ / การพัฒนาอีคิว / การนำเสนอ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จ.ราชบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2560