หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
วันที่ 5 ตุลาคม 2556