หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
จ.สระแก้ว
วันที่ 4 ตุลาคม 2561