หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การทํางานเป็นทีม /การบริการ /การสื่อสารเชิงบวก/ การสื่อสารในโลกโซ เชียล / ทํางานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 18 มกราคม 2563