คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ.นครนายก
วันที่ 3 มกราคม 2567 - 4 มกราคม 2567