หัวข้อ การบริการเป็นเลิศ / คุณลักษณะของการบริการที่ดี / การสร้างความประทับใจการให้บริการ / ข้อห้ามในการให้บริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์
จ.นครปฐม
วันที่ 1 มิถุนายน 2561