หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 - 21 พฤษภาคม 2556