หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การขายทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ดิจิตอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556