หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564