หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บ้านอรสิริน
ณ ห้องประชุม บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556