หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
วันที่ 21 สิงหาคม 2557