หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ณ ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่ 7 มีนาคม 2558