หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง)
วันที่ 17 ธันวาคม 2558