หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556