หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
คุณเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมรวงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วันที่ 30 มกราคม 2556 - 31 มกราคม 2556