หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. การพัฒนาบุคลิกภาพ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โดย ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2557