หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การสื่อสารภายในองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 - 9 กรกฎาคม 2556