หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการเป็นผู้นำ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การมอบหมายงาน / การสอนงาน พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2557