สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
วันที่ 8 มิถุนายน 2566