หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
อำเภอแม่สะเรียง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557