หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / ทีมงานที่มีความสุข / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 - 16 กรกฎาคม 2556