หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 5 มกราคม 2556