หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครราชสีมา
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561