หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
วันที่ 14 มีนาคม 2567