หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.กำแพงเพชร
วันที่ 14 มีนาคม 2558