หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ลูกจ้างมืออาชีพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม Work Shop เพื่อหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
วันที่ 2 มีนาคม 2556