หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 ตุลาคม 2557