หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
Holiday Inn &Suites จ.ระยอง
วันที่ 17 กันยายน 2561