หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558