หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
วันที่ 7 เมษายน 2557