หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ณ โรงแรมซิกม่ารีสอร์ท จ.ชลบุรี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2556