หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 มกราคม 2559