หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / คุณธรรมและจริยธรรม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 18 มิถุนายน 2558