หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556