หัวข้อ หลักการพูดและประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทีมงานที่มีความสุข / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จ.ตาก
วันที่ 24 กันยายน 2558