หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 - 27 ตุลาคม 2558