หัวข้อ การพูดต่อหน้าสาธารณชน / การพูดที่น่าสนใจ / การสร้างความเชื่อมั่นก่อนการขึ้นพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558