หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558