หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
โดย อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
วันที่ 13 ธันวาคม 2558