หัวข้อ หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร / อบรมผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559