หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / กิจกรรม Work Shop
บริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ท จำกัด
วันที่ 19 มกราคม 2556