หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559